Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, opinie 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 97/3; 642/1; 98/3; 644; 106, obręb Lewików, gmina Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-22 16:20:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegona polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 97/3; 642/1; 98/3; 644; 106, obręb Lewików, gmina Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-12-05 15:18:52.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Łaskarzew

Postanowienie z dnia 21 listopada 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Mirosław Onisko | Data wprowadzenia: 2017-11-27 15:08:39.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 97/3; 642/1; 98/3; 644; 106, obręb Lewików, gmina Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 27 października 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:53:05 | Data modyfikacji: 2017-12-05 15:19:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Maciejowice

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i niskiego napięcia, linii napowietrznych niskiego napięcia oraz kontenerowych stacji transformatorowych Sn/nN, złącza kablowego ZK-SN i stanowisk słupowych SN i nN",... na działkach nr ewid. 82/1, 83/1, 93/1, 254, 255, 256, 257, 258, 259/2, 259/4, 261, 363/1, 363/2, 367/1, 640/1, 640/2, 641/1, 641/2, 642/1, 666/3 położonych w miejscowości Lewików na terenie gminy Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 17 października 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwester Dymiński | Data wprowadzenia: 2017-10-23 16:29:31 | Data modyfikacji: 2017-12-05 15:19:12.
Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gmin - członków Związku

Uchwała ZMWiKW w Węgrowie z dnia 28 września 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Janusz Rutkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:24:12 | Data modyfikacji: 2017-12-05 15:19:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, polegającego na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia ze stacjami zlokalizowanej na terenie działek ewid. 790; 789; 807 652/1; 652/2; 867; 597/1; 597/2; 496; 865; 851; 597/3; 597/4; 594/1; 596; 595 obręb Wola Rowska, gm. Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 20 września 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-09-20 13:43:13 | Data modyfikacji: 2017-09-25 11:09:39.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii  kablowej średniego napięcia ze stacjami, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 790; 789; 807; 652/1; 652/2; 867; 597/1; 597/2; 496; 865; 851; 597/3; 597/4; 594/1; 596; 595, obręb Wola Rowska, gm. Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 4 września 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:15:42 | Data modyfikacji: 2017-09-25 11:09:39.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Garwolinie

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na “Budowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Dąbrowa, gmina Łaskarzew, pow. garwoliński”.

Opinia sanitarna z dnia 21 sierpnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Małgorzata Gadoś | Data wprowadzenia: 2017-09-12 16:01:34 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Garwolinie

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łaskarzew – etap I”.

Opinia sanitarna z dnia 17 sierpnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Małgorzata Gadoś | Data wprowadzenia: 2017-08-24 08:20:37 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801 w km 8+941 - 13+471 zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1145 w obrębie Łaskarzew, miasto Łaskarzew oraz o nr ewid. 164/1 w obrębie Wola Łaskarzewska, gmina Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Decyzja z dnia 16 sierpnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-08-16 12:55:36 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie

o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowe w Gminie Łaskarzew – etap I" oraz, w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu przewidzianego do wykonania raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Arkadiusz Siembida | Data wprowadzenia: 2017-08-03 15:42:05 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowe w Gminie Łaskarzew – etap I".

Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Arkadiusz Siembida | Data wprowadzenia: 2017-08-03 15:39:57 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia ze stacjami zlokalizowanej na terenie działek ewid. 790; 789; 807 652/1; 652/2; 867; 597/1; 597/2; 496; 865; 851; 597/3; 597/4; 594/1; 596; 595 obręb Wola Rowska, Gmina Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-08-03 15:30:49 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia ze stacjami zlokalizowanej na terenie działek ewid. 790; 789; 807 652/1; 867; 597/1; 597/2; 496; 865; 851; 597/3; 597/4; 594/1; 596; 595 obręb Wola Rowska, Gmina Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:16:26 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801 w km 8+941 - 13+471 zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1145 w obrębie Łaskarzew, miasto Łaskarzew oraz o nr ewid. 164/1 w obrębie Wola Łaskarzewska, gmina Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:26:03 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w toku postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801 w km 8+941 - 13+471 zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1145 w obrębie Łaskarzew, miasto Łaskarzew oraz o nr ewid. 164/1 w obrębie Wola Łaskarzewska, gmina Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-19 07:58:25 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Postanowienie Wójta Gminy Łaskarzew

o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801 w km 8+941 - 13+471 zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1145 w obrębie Łaskarzew, miasto Łaskarzew oraz o nr ewid. 164/1 w obrębie Wola Łaskarzewska, gmina Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Postanowienie z dnia 13 lipca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-19 07:47:36 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Maciejowice

w sprawie zebrania dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia i niskiego napięcia, linii napowietrznych niskiego napięcia oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, złącza kablowego ZK-SN i stanowisk słupowych SN i nN", zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 842, 852/2, 1031, 1034, 1056 położonych w miejscowości Pogorzel, gm. Maciejowice oraz na działkach o nr ewid.: 82/1, 83/1, 93/1, 254, 255, 256, 257, 258, 259/2, 261, 636/1, 636/2, 637/1, 640/1, 640/2, 641/1, 641/2, 642/1, 666/3 położonych w miejscowości Lewików, gm. Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Ryszard Brodziak | Data wprowadzenia: 2017-07-11 07:52:49 | Data modyfikacji: 2017-09-12 16:04:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia ze stacjami zlokalizowanej na terenie działek ewid. 790; 789; 807 652/1; 867; 597/1; 597/2; 496; 865; 851; 597/3; 597/4; 594/1; 596; 595 obręb Wola Rowska, Gmina Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-06-22 14:25:56 | Data modyfikacji: 2017-06-22 14:39:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wszczęciu na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew- Krupa - do drogi nr 801 w km 8+941 - 13+471 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1145 w obrębie Łaskarzew, miasto Łaskarzew oraz o nr ewid. 164/1 w obrębie Wola Łaskarzewska, gmina Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-06-22 14:53:27 | Data modyfikacji: 2017-06-22 14:39:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Maciejowice

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia i niskiego napięcia oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, złącza kablowego ZK-SN i stanowisk słupowych SN i nN,... zlokalizowanej na działkach... położonych w miejscowości Lewików gm. Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwester Dymiński | Data wprowadzenia: 2017-05-31 15:15:12 | Data modyfikacji: 2017-06-22 14:39:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, polegającego na budowie odcinka sieci SN 15kV, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 400, obręb Nowy Pilczyn, gm. Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-25 11:25:14 | Data modyfikacji: 2017-06-22 14:39:23.
Analiza GOK 2016

Analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Łaskarzew

Analiza GOK za rok 2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-13 14:03:58 | Data modyfikacji: 2017-04-19 11:30:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, polegającego na budowie odcinka sieci SN 15kV, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 400, obręb Nowy Pilczyn, gm. Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-04-07 15:01:46 | Data modyfikacji: 2017-04-19 11:30:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 301, obręb Budel, gm. Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:12:06 | Data modyfikacji: 2017-04-19 11:30:49.
Ogłoszenie o wynikach sprzedaży mienia ruchomego

Dotyczy:

    Samochód pożarniczy Żuk A 07B - rok produkcji 1994
    Samochód pożarniczy Żuk A15 07B - rok produkcji 1986

Załącznik:

Ogłoszenie o wynikach sprzedaży z dnia 24 marca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:07:33 | Data modyfikacji: 2017-04-19 11:30:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 301, obręb Budel, gm. Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-03-16 11:25:50 | Data modyfikacji: 2017-03-31 10:13:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie odcinka sieci SN 15 kV, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 400, obręb Nowy Pilczyn gm. Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marian Janisiewicz | Data wprowadzenia: 2017-03-15 12:09:59 | Data modyfikacji: 2017-03-31 10:13:45.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin odcinek Pilawa - Dęblin w km 55,600 - 107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505".

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Wojewoda Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2017-03-15 11:47:24 | Data modyfikacji: 2017-03-15 12:11:38.
Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego

Wójt Gminy Łaskarzew ogłasza II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego tj.

  1. Samochód pożarniczy Żuk A 07B - rok produkcji 1994
  2. Samochód pożarniczy Żuk A15 07B - rok produkcji 1986

Załaczniki:

Ogłoszenie o sprzedaży

Wzór oferty

Wizualizacja pojazdów

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-03-13 15:54:41 | Data modyfikacji: 2017-03-15 12:11:38.
Ogłoszenie o unieważnieniu procedury sprzedaży
mienia ruchomego

Dotyczy:

  1. Samochód pożarniczy Żuk A 07B - rok produkcji 1994
  2. Samochód pożarniczy Żuk A15 07B - rok produkcji 1986

Załącznik:

Ogłoszenie o unieważnieniu sprzedaży

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-03-13 15:49:06 | Data modyfikacji: 2017-03-15 12:11:38.
Ogłoszenie o wynikach sprzedaży mienia ruchomego

Dotyczy:

  1. Samochód pożarniczy Żuk A 07B - rok produkcji 1994
  2. Samochód pożarniczy Żuk A15 07B - rok produkcji 1986

Załącznik:

Ogłoszenie o wynikach sprzedaży

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-03-01 12:29:19 | Data modyfikacji: 2017-03-15 12:11:38.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin odcinek Pilawa - Dęblin w km 55,600 - 107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy - Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505".

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Wojewoda Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2017-02-20 14:31:48 | Data modyfikacji: 2017-03-15 12:11:38.
Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego

Wójt Gminy Łaskarzew ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego tj.

  1. Samochód pożarniczy Żuk A 07B - rok produkcji 1994
  2. Samochód pożarniczy Żuk A15 07B - rok produkcji 1986

Załaczniki:

Ogłoszenie o sprzedaży

Wzór oferty

Wizualizacja pojazdów

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-02-16 15:02:38 | Data modyfikacji: 2017-02-16 15:14:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 301, obręb Budel, Gmina Łaskarzew.

Obwieszczenie z dnia 15 lutego 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-02-15 11:47:02 | Data modyfikacji: 2017-02-16 15:14:04.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin odcinek Pilawa - Dęblin w km 55,600 - 107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy odcinek 5 od km 67+105 do km 72+970".

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Wojewoda Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2017-02-13 16:00:22 | Data modyfikacji: 2017-02-16 15:14:04.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Paziewski | Autor: Marszałek Województwa Mazowieckiego | Data wprowadzenia: 2017-02-01 15:53:00 | Data modyfikacji: 2017-02-13 15:56:23.
Data wprowadzenia: 2017-02-01 15:53:00
Data modyfikacji: 2017-02-13 15:56:23
Autor: Marszałek Województwa Mazowieckiego
Opublikowane przez: Mariusz Paziewski