Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2017 roku

Zapytanie ofertowe

RI.271.2.10.2017

Łaskarzew, dnia 04.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy: Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew
w 2017 roku)

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na niżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro.

I.    Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,                       
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 6845024, faks 25/ 6845024.

II.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2017 roku”, w tym:
1.    wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łaskarzew,
2.    odebranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Łaskarzew,

Zamawiający przewiduje zdemontowanie pokryć dachowych z płyt zawierających azbest, z budynków mieszkalnych i gospodarczych na posesjach osób fizycznych na terenie Gminy Łaskarzew w ilości około 83,0 m2, tj. ok. 1,12 Mg oraz odebranie złożonych na posesjach osób fizycznych płyt azbestowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) z ich transportem i unieszkodliwieniem w ilości około 3375,0 m2, tj. ok. 45,56 Mg.
Do oszacowania wielkości zamówienia Zamawiający przyjął, iż 1 m2 wyrobów zawierających azbest – pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do utylizacji.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami/użytkownikami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi, a następnie usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości.
Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela/użytkownika nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 października 2017 r.

Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w szczególności z:
1.    ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.),
2.    rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.),
3.    rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),
4.    ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.519, z późn. zm.),
5.    rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
6.    ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.),
7.    rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r, poz. 1973),
8.    ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834).

Kod CPV- 90.65.00.00-8 – usługi usuwania azbestu.

III.    Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2017 r.

IV.    Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1)
Oferta powinna być:
•    opatrzona pieczątką firmową,
•    posiadać datę sporządzenia,
•    zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
•    podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
„Oferta na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2017 roku”.
Do oferty należy dołączyć:
1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
2.    Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania oraz dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających:
•    że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Załącznik nr 3
•    spełnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów – Załącznik nr 4,
•    dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5,
•    posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest stosownie do  przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub umowa na transport odpadów z grupy 17 06 z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych z grupy 17 06 - kopia zezwolenia,
•    posiadanie umowy z firmą, w której będą unieszkodliwione odpady azbestowe –Załącznik nr 6 wraz z kopią w/w umowy,
•    dysponowanie osobami, które ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na temat usuwania wyrobów zawierających azbest – Załącznik nr 7.

V.    Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 16.05.2017 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI.    Ocena ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena – 100 % .
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.bip.laskarzew.pl

VII.    Istotne warunki umowy:
1.    Zakończenie prac w każdym z budynków będzie udokumentowane za pomocą:
a.    oryginałów Kart przekazania odpadów, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,
b.    oświadczeń o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
c.    dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) każdego usuniętego pokrycia dachowego z elementów zawierających azbest, wykonanej w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości (2–4 fotografie charakteryzujące zakres wykonanych prac i obiekt budowlany).
2.    Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczone będzie jako iloczyn cen jednostkowych za 1 Mg wyrobów zawierających azbest oraz ilości faktycznie wykonanych usług w zakresie demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem.
3.    Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi.

VIII.    Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Szopa pod numerem telefonu 25/ 68 45 024 w. 24


Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

                                                                                                     
                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                           /-/ Marian Janisiewicz
Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załączniki nr 2-7 - Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Szopa | Autor: Sylwia Szopa | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:27:53.
Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:27:53
Autor: Sylwia Szopa
Opublikowane przez: Sylwia Szopa